صفحه نخستدرباره ماارتباط با مامعماریشهر سازی و برنامه ريزی منطقه ایحمل نقل و ترافيک
 

 

 

نام پروژه : طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر پارس آباد
تاريخ عمليات : 1390

تعداد محلات : 12 محله 
طرح در تاریخ  تیر ماه  1390 ابلاغ و در تاریخ تیر 1391 به اتمام رسید و در تاریخ آبان 1391 کمیسیون ماده پنج تصویب شد .

1
 

نام پروژه : طرح منظر شهری خاک سفید غرب
تاريخ عمليات : 1386

طرح منظر شهری خاک سفید غربی در محدوده ای به مساحت 34 هکتار با جمعیتی برابر 12هزار نفر با رویکرد بازسازی و نوسازی اجتماع محورانجام گرفته است .

1